Payment Systems

Regolamenti

Bl‑emendi fl‑Att tal‑Bank Ċentrali ta’ Malta, li daħlu fis‑seħħ b’effett mill‑1 ta’ Ottubru 2002, il‑Bank Ċentrali ta’ Malta ngħata r‑responsabbiltà għas‑sorveljanza u r‑regolazzjoni tas‑sistemi ta’ pagament li joperaw f’Malta. L‑Att kif emendat jistabbilixxi wkoll bħala għan tal‑Bank, il‑promozzjoni u l‑parteċipazzjoni tiegħu fit‑twaqqif f’Malta ta’ sistema ta’ pagament soda u effiċjenti.

Sistema ta’ pagament hi definita fl‑Att bħala arranġament formali, bejn tlieta jew iżjed parteċipanti, b’regoli komuni u arranġamenti standardizzati, għat‑twettiq ta’ ordnijiet ta’ trasferiment bejn il‑parteċipanti, inkluża clearing house. Din hi wkoll mezz formali għas‑saldu ta’ pagamenti relatati ma’ titoli. Din is‑sistema, li għandu jkollha l‑approvazzjoni tal‑Bank, tista’ tinkludi sistema ta’ pagament, ta’ kklerjar, ta’ saldu, ta’ nnettjar u/jew sistema simili. L‑Att jipprovdi li l‑Bank jista’ wkoll, abbażi ta' każ b'każ, jaħtar bħala sistema ta’ pagament, arranġament formali bħal dan bejn żewġ parteċipanti jekk il‑Bank jidhirlu li dan ikun ġustifikat għal raġunijiet ta' riskju sistemiku. Informazzjoni relatata mad‑Direttiva 2007/64/KE dwar servizzi ta' pagament fis‑suq intern.

Direttivi tal‑Bank Ċentrali ta’ Malta relatati ma’ Sistemi ta’ Pagament

Il‑Bank Ċentrali ta' Malta ħareġ id‑Direttivi li ġejjin fir‑rigward tas‑sistemi ta’ pagament:


Directive No. 1: Provision and Use of Payment Services

Din id-Direttiva tirrevoka d-Direttiva Nru 1 preċedenti li kienet imfassla fuq ir-rekwiżiti tad-Direttiva 2007/64/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2007 dwar servizzi ta' pagament fis-suq intern, komunement imsejħa Direttiva dwar is-Servizzi ta' Pagament (PSD1).

Id-Direttiva l-ġdida tittrasponi t-Titli III u IV tar-reviżjoni tad-Direttiva dwar is-Servizzi ta' Pagament (PSD2), li hi d-Direttiva tal-UE 2015/2366 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2015 dwar is-servizzi ta' pagament fis-suq intern, li temenda d-Direttiva 2002/65/KE, 2009/110/KE u 2013/36/UE u Regolament (UE) Nru 1093/2010, u tirrevoka Direttiva 2007/64/KE.

Din id-Direttiva tistabbilixxi provvedimenti maħsuba biex itejbu l-industrija tal-pagamenti, u jsaħħu l-protezzjoni tal-konsumatur billi jipprovdu provvedimenti aktar stretti dwar awtentikazzjoni b'saħħitha tal-klijent u komunikazzjoni sigura.

Informazzjoni dwar id-drittijiet tal-konsumaturi taħt din id-Direttiva.

Dokumentazzjoni supplimentari:


Directive No. 2: Payment and Securities Settlement Systems

Din id‑Direttiva tapplika għall‑operazzjoni ta’, u għall‑parteċipazzjoni f'sistemi domestiċi ta' pagament u saldu ta' titoli, kif ukoll għal kwalunkwe forma oħra ta' transazzjonijiet bi flus jew titoli, kemm domestiċi kif ukoll transkonfinali, li jistgħu jkunu involuti fihom. Id‑Direttiva hi maħsuba biex tnaqqas ir‑riskji legali u sistemiċi relatati mal‑parteċipazzjoni f’sistemi ta’ pagament u ta’ saldu ta’ titoli, u biex tnaqqas kemm jista’ jkun l‑interruzzjoni tas‑sistema li tista’ tkun ikkawżata minn proċeduri ta’ insolvenza kontra parteċipant ta’ dik is‑sistema.


Directive No. 3: Sostitwita bir‑Regolament 924/2009/KE


Directive No. 4: Sostitwita bid‑Direttiva 2007/64/KE


Directive No. 6: Harmonised Conditions for Opening and Operating Payments Module Accounts, T2S Dedicated Cash Accounts in TARGET2-Malta, and Tips Dedicated Cash Accounts in Target2-Malta

Din id‑Direttiva tikkostitwixxi l‑kuntratt li jorbot legalment, li jistabbilixxi l‑qafas legali għall‑parteċipazzjoni fis‑sistema komponenti TARGET2‑Malta. Din tipprovdi l‑kriterji tal‑aċċess għal parteċipazzjoni diretta u indiretta u għall‑proċedura tal‑applikazzjoni, flimkien mal‑provvista ta’ dettalji dwar l‑obbligi tal‑partijiet, il‑maniġġ ta’ kontijiet tat‑tip Payment Module u l‑ipproċessar ta’ ordnijiet ta’ pagament skont l‑istandards tas‑SWIFT. Id‑Direttiva tinkludi wkoll deskrizzjoni ta’ karatteristiċi mhux obbligatorji ta’ maniġġ tal‑likwidità b’deskrizzjoni qasira tal‑pagamenti fl‑ambitu tas‑sistema, u tistabbilixxi r‑rekwiżiti tas‑sigurtà u ta’ kontinġenza.       


Directive No. 7: Provision of Intraday Credit and Auto-Collateralisation

Din id‑Direttiva tistabbilixxi l‑qafas għall‑provvista ta’ kreditu intraday għal entitajiet eliġibbli.


Directive No. 9: Collection of Information – Irrevokata fis‑6 ta’ Frar 2012


Directive No. 13: Approval of Payment Systems

Din id-Direttiva tistabbilixxi l-parametri kif ukoll it-termini u l-kundizzjonijiet applikabbli għall-approvazzjoni ta’ sistemi ta’ pagament qabel il-bidu tal-operazzjonijiet.


Proċess ta’ Applikazzjoni

Il‑Bank Ċentrali ta’ Malta, bħala l‑awtorità responsabbli għas‑superviżjoni u r‑regolazzjoni tas‑sistemi ta’ pagament, jiġbed l‑attenzjoni tal‑persuni kollha, korporattivi jew le, li bħalissa qed joperaw, jew li biħsiebhom joperaw sistema ta’ pagament f'Malta (kif definita fl‑Att tal‑Bank Ċentrali ta’ Malta), li dawn l‑operazzjonijiet jeħtieġu l‑approvazzjoni u l‑awtorizzazzjoni skont l‑Att tal‑Bank Ċentrali ta' Malta. Mistoqsijiet u applikazzjonijiet għal approvazzjoni u awtorizzazzjoni għandhom jiġu indirizzati lill‑Maniġer, Regulation and Oversight Office.

Introduzzjoni għall‑Proċess ta’ Applikazzjoni li Jwassal għall‑Approvazzjoni ta’ Sistema ta’ Pagament

Formola ta’ Applikazzjoni għal Sistemi ta’ Pagament


Awtorità Kompetenti għas‑SEPA 

Il‑Bank Ċentrali ta’ Malta nħatar bħala l‑Awtorità Kompetenti għall‑implimentazzjoni tas‑SEPA f’termini tar‑Regolament tal‑UE 260/2012.


Awtorità Kompetenti għar-Regolament dwar it-Tariffa tal-Interkambju

Il‑Bank Ċentrali ta’ Malta nħatar bħala l‑Awtorità Kompetenti għar-Regolament dwar it-Tariffa tal-Interkambju f'termini tar-Regolament tal-UE 751/2015, bis-saħħa tal-Avviż Legali 326 tal-2015.