Payment Systems

Direttiva dwar is-Servizzi ta’ Pagament (PSD)

Id-Direttiva oriġinali dwar is-Servizzi ta' Pagament (PSD) ġiet implimentata fl-2009 bil-għan li tistimula l-kompetizzjoni madwar l-Ewropa, ittejjeb il-kwalità tas-servizzi ta' pagament u tipproteġi lill-konsumaturi.

Hekk kif evolviet l-industrija tal-pagamenti, daħlu servizzi l-ġodda li ħargu 'l barra mill-ambitu tad-Direttiva oriġinali. Għalhekk, il-Kummissjoni Ewropea (KE) bdiet il-proċess biex tirrevedi din id-Direttiva. Id-Direttiva riveduta dwar is-Servizzi ta' Pagament (PSD2) daħlet fis-seħħ fl-2018 bil-għan li tirregola l-parteċipanti ġodda tas-suq magħrufin bħala Fornituri ta' Pagament ta' Terzi Persuni (TPPs) sabiex jagħmlu pagamenti aktar siguri, isaħħu l-protezzjoni tal-konsumatur u jrawmu l-innovazzjoni u l-kompetizzjoni.

Il-PSD2 tidentifika żewġ tipi ta' TPPs. Il-Fornituri tas-Servizz ta' Informazzjoni dwar il-Kontijiet (AISPs) u l-Fornituri tas-Servizz ta' Bidu ta' Pagament (PISPs). AISPs jipprovdu, bil-kunsens tal-klijent, ġabra sħiħa tal-kontijiet kollha ta' pagament tal-kljient miżmuma ma' banek differenti. PISPs jistgħu jibdew pagament f'isem klijient, bil-kunsens tal-klijent stess, mill-kont ta' pagament tal-klijent miżmum ma' bank partikolari.

Sabiex tissaħħaħ is-sigurtà u jitnaqqas il-frodi, il-PSD2 tinforza l-awtentikazzjoni b'saħħitha tal-konsumatur kull meta l-klijent jaċċessa l-kont ta' pagament tiegħu onlajn, jibda tranżazzjoni ta' pagament elettroniku jew iwettaq kwalunkwe azzjoni permezz ta' mezz elettroniku li tista' timplika riskju ta' frodi ta' pagament jew abbużi oħra.

Trasferimenti bankarji fejn kemm il-bank ta' min iħallas u kif ukoll il-bank ta' min jirċievi l-ħlas jinsabu f'pajjiż taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE), ser jattiraw il-qsim tat-tariffi, irrispettivament mill-munita. Dan ifisser li min iħallas għandu jħallas it-tariffi imposti mill-bank tiegħu, filwaqt li min għandu jirċievi l-ħlas għandu jħallas it-tariffi imposti mill-bank tiegħu.

Il-PSD2 tipprovdi aktar ħarsien tal-konsumatur, fejn jekk klijent ikollu l-kard tiegħu mitlufa jew misruqa u jirriżulta li tkun saret tranżazzjoni frodulenti, il-klijent huwa obbligat biss li jħallas massimu ta' €50, sakemm il-klijent ma jkunx aġixxa b'qerq jew b'negliġenza kbira. Il-PSD2 tipprojbixxi wkoll li jintalab aktar ħlas milli suppost fuq pagamenti elettroniċi, b'hekk tranżazzjonijiet irħas. Dan ifisser li n-negozjanti ma jistgħux jitolbu ħlas żejjed lil dawk li jagħżlu li jħallsu bi strument elettroniku bħal kard.

Il-klijenti għandhom id-dritt li jressqu lment mal-bank li jkun relatat ma' allegat ksur tal-provvedimenti tal-PSD2. Il-bank hu obbligat li jwieġeb l-ilment fi żmien ħmistax-il jum tax-xogħol li jistgħu jiġu estiżi għal 35 jum tax-xogħol meta l-informazzjoni meħtieġa mhix fil-kontroll tal-bank. Jekk il-klijent ma jkunx sodisfatt bir-riżoluzzjoni tal-ilment, jista' jirrikorri għall-Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji għal soluzzjoni alternattiva għat-tilwim. Aktar informazzjoni dwar ilmenti tinsab hawn.

L‑Assoċjazzjoni tal‑Bankiera Maltin ippubblikat ukoll fuljett li jispjega l‑bidliet ewlenin tal‑PPSD2.

L‑Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (MFSA) u l‑Bank Ċentrali ta' Malta (il‑Bank) inħatru bħala awtoritajiet kompetenti taħt il‑PSD2. Il-provvedimenti li jaqgħu taħt il-kompetenza tal-Bank ġew trasposti fis-CBM Directive No. 1: Provision and Use of Payment Services. Id-dispożizzjonijiet relatati mal-kriterji ta' aċċess miftuħ u l-awtentikazzjoni b'saħħitha tal-konsumatur jistgħu jinstabu taħt l-Istandards Tekniċi Regolatorji għall-Awtentikazzjoni Qawwija tal-Konsumatur u Standards Miftuħin ta' Komunikazzjoni.