Monetary Policy

Strumenti tal-politika monetarja

L‑Eurosistema tuża għadd ta' strumenti tal‑politika monetarja approvati mill‑Kunsill Governattiv tal‑Bank Ċentrali Ewropew biex tilħaq l‑għanijiet tal‑politika monetarja tagħha. Dawn l‑istrumenti jirregolaw ir‑rati tal‑imgħax fuq żmien qasir, jimmaniġġaw is‑sitwazzjoni tal‑likwidità fis‑sistema bankarja, u jindikaw ukoll l‑orjentament ġenerali tal‑politika monetarja.

Il-qafas operattiv tal-Eurosistema jikkonsisti fis-sett ta' strumenti li ġejjin:

  • Operazzjonijiet tas-suq miftuħ

 L‑operazzjonijiet tas‑suq miftuħ għandhom rwol importanti għad‑direzzjoni li jagħtu lir‑rati tal‑imgħax; jimmaniġġjaw is‑sitwazzjoni tal‑likwidità fis‑suq, u jindikaw l‑orjentament tal‑politika monetarja. Dawn jinbdew mill‑BĊE u jitwettqu kontra garanzija. Hemm erba’ tipi ta’ operazzjonijiet tas‑suq miftuħ, li huma differenti f’termini ta’ għan, regolarità u proċedura.

L‑operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament (MROs) isiru kull ġimgħa u għandhom maturità ta’ ġimgħa. Normalment jiġu esegwiti mill‑banek ċentrali nazzjonali permezz ta’ offerti u skont kalendarju speċifikat minn qabel. Fi żminijiet normali, dawn l‑operazzjonijiet jipprovdu l‑biċċa l‑kbira tal‑likwidità għas‑settur finanzjarju u għandhom rwol kruċjali biex jintlaħqu l‑għanijiet tal‑operazzjonijiet tas‑suq miftuħ tal‑Eurosistema. F’Ottubru 2008 l‑BĊE introduċa sistema ta’ allokament sħiħ li permezz tagħha l‑offerti kollha mressqa taħt din il‑faċilità ntlaqgħu b'rata fissa mħabbra minnu.

Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal (LTROs) isiru kull xahar u għandhom maturità ta’ tliet xhur. L‑għan tagħhom hu li jiġi pprovdut rifinanzjament addizzjonali fuq żmien itwal għall‑kontropartijiet. L‑LTROs jiġu esegwiti wkoll b’intervalli irregolari jew b’maturitajiet oħra jekk dan ikun iġġustifikat minn ċirkostanzi eċċezzjonali. Tabilħaqq, f’dawn l‑aħħar snin, il‑BĊE għamel għadd ta’ LTROs b’maturitajiet ta’ iżjed minn tliet xhur u applika l‑proċedura tal‑allokament sħiħ. L‑LTROs kollha jitwettqu mill‑banek ċentrali nazzjonali abbażi ta’ offerti standard u skont kalendarju speċifikat minn qabel. Dawn l‑operazzjonijiet kienu ta’ importanza partikolari waqt il‑kriżi finanzjarja globali li faqqgħet lejn l‑aħħar tal‑2007.

L‑operazzjonijiet ta’ aġġustament isiru abbażi ad hoc biex iwittu l‑effetti fuq ir‑rati tal‑imgħax ikkawżati minn fluttwazzjonijiet mhux mistennija fil‑likwidità.

L‑operazzjonijiet strutturali jsiru kull meta l‑BĊE jixtieq jagħmel aġġustament fil‑pożizzjoni tal‑likwidità tal‑Eurosistema vis‑à‑vis is‑settur finanzjarju.

  • Faċilitajiet Permanenti

Il‑faċilitajiet permanenti jipprovdu u jassorbu l‑likwidità minn jum għall‑ieħor, jindikaw l‑orjentament ġenerali tal‑politika monetarja, u jiffissaw ir‑rati tal‑imgħax tas‑suq minn jum għall‑ieħor. Hemm żewġ faċilitajiet permanenti li l‑istituzzjonijiet ta’ kreditu jistgħu jużaw fuq inizjattiva tagħhom stess.

Ir-rata tal‑faċilità tas‑self marġinali hi disponibbli għal istituzzjonijiet ta’ kreditu biex jakkwistaw likwidità minn jum għall‑ieħor kontra garanzija. Ir‑rata tal‑imgħax fuq il‑faċilità tas‑self marġinali normalment tipprovdi limitu massimu għar‑rata tal‑imgħax tas‑suq minn jum għall‑ieħor.

Il‑faċilità tad‑depożitu hi disponibbli għal istituzzjonijiet ta’ kreditu biex jagħmlu depożiti minn jum għall‑ieħor. Ir‑rata tal‑imgħax fuq il‑faċilità tad‑depożitu normalment tipprovdi limitu minimu għar‑rata tal‑imgħax tas‑suq minn jum għall‑ieħor.

  • Rekwiżiti ta’ riżervi minimi

L‑istituzzjonijiet ta’ kreditu fiż‑żona tal‑euro huma obbligati jżommu ammont minimu ta’ depożiti, imsejħa riżervi minimi jew meħtieġa, f’kontijiet mal‑banek ċentrali nazzjonali rispettivi tagħhom. Żieda fil‑proporzjon ta’ riżervi meħtieġa tassorbi wħud mill‑bilanċi tal‑banek li altrimenti jistgħu jkunu disponibbli għal self lill‑bqija tal‑ekonomija. B’hekk, żieda fir‑rekwiżiti tar‑riżervi trażżan l‑espansjoni monetarja u viċi‑versa. Ir‑rekwiżit tar‑riżervi għal kull istituzzjoni jiġi stabbilit bħala proporzjon ta’ ċerti partiti tal‑passiv fil‑karta tal‑bilanċ tagħha. 

L‑istrumenti tal‑politika monetarja tal‑Eurosistema huma mfassla biex ikunu operazzjonalment effiċjenti u konsistenti mal‑prinċipji ta’ ekonomija tas‑suq. Huma maħsuba wkoll biex jiżguraw li l‑banek jiġu ttrattati b’mod ugwali fiż‑żona tal‑euro kollha kemm hi, ikun xi jkun id‑daqs tagħhom jew il‑post fejn jinsabu. Fil‑prattika, l‑operazzjonijiet tal‑politika monetarja tal‑Eurosistema jitwettqu permezz tal‑Banek Ċentrali Nazzjonali taż‑żona tal‑euro. Il‑Bank Ċentrali ta’ Malta, għalhekk, hu responsabbli biex iwettaq l‑operazzjonijiet tal‑politika monetarja tal‑Eurosistema f’Malta.

Miżuri oħrajn tal-politika monetarja

Barra minn hekk, minħabba li r-rati tal-imgħax nominali huma soġġetti għal limitu inferjuri effettiv, il-Kunsill Governattiv juża wkoll miżuri oħrajn tal-politika monetarja, b’mod partikolari indikazzjonijiet għall-ġejjieni, xiri ta’ assi u operazzjonijiet ta’ rifinanzjament fuq żmien itwal, kif xieraq.

Fis-snin riċenti, l-LTROs regolari ġew ikkumplimentati minn LTROs mhux regolari, li jvarjaw fid-disinn u fit-tul. Bħalissa, hemm numru ta’ Operazzjonijiet Speċifiċi ta’ Rifinanzjament fuq Żmien Twil (TLTROs) pendenti li joffru finanzjament fit-tul f’kundizzjonijiet attraenti lill-banek sabiex itaffu aktar il-kundizzjonijiet tas-settur privat u jistimulaw is-self bankarju lill-ekonomija reali.

Niċċaraw bis-Suġġett (BĊE)