new-premises

Aċċessibilità

Il-Bank Ċentrali ta’ Malta hu impenjat li jagħmel is-sit elettroniku tiegħu aċċessibbli kemm jista’ jkun għal kulħadd skont il-prinċipji stabbiliti taħt irRegolament dwar l-Aċċessibbiltà tas-Siti Elettroniċi u tal-Applikazzjonijiet Mobbli talKorpi tas-Settur Pubbliku, 2019 bħala l-leġiżlazzjoni nazzjonali li tittrasponi d-Direttiva relevanti tal-Unjoni Ewropea.

  • Bħalissa, aktar minn 80% tas-sit elettroniku huwa konformi mar-Regolamenti relevanti, b’numru ta’ materji, fuq livelli varji, li ġew identifikati mir‑regolatur waqt analiżi f’Ottubru 2020.
  • Madankollu, hemm numru ta’ materji li ġew identifikati bħala mhux aċċessibbli, u diġà qed isir kull tentattiv raġonevoli mill-Bank sabiex kemm jista’ jkun jindirizza dawn il-materji, b’ħidma mill-qrib mar-regolatur.
  • Filwaqt li l-għan tagħna huwa li nagħmlu s-sit elettroniku aċċessibbli kemm jista’ jkun, jista’ jkun hemm xi materji pendenti li ma jkunux possibbli li jiġu indirizzati fuq sit elettroniku ddisinjat qabel id-dħul fis-seħħ talleġiżlazzjoni, u dawn jistgħu eventwalment jiġu kkunsidrati bħala piż sproporzjonat fi ħdan l-iskop tarRegolamenti.

Informazzjoni rigward rispons u kuntatt

Nilqgħu kwalunkwe kumment jew rispons dwar is-sit elettroniku li għandhom jintbagħtu bl-email fuq [email protected].

Il-qasam tal-komunikazzjoni f’Malta hu rregolat mill-Awtorità Maltija tal-Komunikazzjoni (MCA), li tista’ tiġi kkuntattjata bl-email fuq [email protected].

L-MCA għandha tiġi kkuntattjata fil-każ ta’ tweġibiet mhux sodisfaċenti għal kwalunkwe notifika jew talba mibgħuta lillBank skont ir-regolament nru 7 tarRegolamenti.

Tħejjija għal din id-dikjarazzjoni ta' aċċessibilità

Din id-dikjarazzjoni hija bbażata fuq ir-Regolamenti u kienet oriġinarjament ippubblikata fid-9 ta’ Novembru 2020. Laħħar reviżjoni ta’ din id-dikjarazzjoni saret fid-9 ta’ Novembru 2020.