Payment Systems

Sorveljanza

Ta' kuljum, l‑ekonomiji tas‑suq huma kkaratterizzati minn għadd kbir ta' transazzjonijiet ta' pagament. Is‑sistemi ta' pagament u s‑sistemi ta' saldu ta' titoli jipprovdu mezzi li permezz tagħhom il‑fondi jistgħu jiġu trasferiti bejn istituzzjonijiet ta' kreditu u istituzzjonijiet oħra biex jitwettqu obbligi ta' pagament minn swieq finanzjarji u fl‑ekonomija kollha kemm hi; u jippermettu s‑saldu sigur u effiċjenti ta' obbligazzjonijiet finanzjarji. Din il‑funzjoni tirrendi s‑sistemi ta' pagament u s‑sistemi ta' saldu ta' titoli kruċjali għat‑tħaddim effettiv ta' sistemi finanzjarji fid‑dinja kollha.

Il‑banek ċentrali, bħala emittenti ta' flus, għandhom rwol prominenti fl‑ambjent tal‑pagament, l‑ikklerjar u s‑saldu. Għalhekk, il‑funzjonament bla xkiel ta' sistemi bħal dawn hu kruċjali kemm għall‑implimentazzjoni tal‑politika monetarja tal‑bank kif ukoll għaż‑żamma tal‑istabbiltà u tal‑fiduċja fil‑munita. Għaldaqstant, il‑Bank Ċentrali Ewropew japplika standards ta' sorveljanza għas‑sistemi ta' pagament u għas‑sistemi ta' kklerjar u saldu ta' titoli li joperaw bl‑euro.   

Bis‑saħħa tal‑artikolu 34 tal‑Att tal‑Bank Ċentrali ta' Malta, il‑Bank, ukoll bħala parti mill‑Eurosistema, hu responsabbli għar‑regolazzjoni u s‑sorveljanza tas‑sistemi ta' pagament u tas‑sistemi ta' kklerjar u saldu ta' titoli.

Il‑funzjoni superviżorja tiffoka fuq tliet tipi ta' transazzjonijiet finanzjarji, jiġifieri, sistemi għat‑trasferiment ta' fondi ta' valur għoli, sistemi ta' pagament individwali u sistemi ta' kklerjar u saldu ta' titoli. Ir‑Regulation and Oversight Office fil‑Bank Ċentrali ta' Malta hu responsabbli għas‑superviżjoni ta' dawn is‑sistemi. Kull sentejn, ir‑Regulation and Oversight Office jivvaluta dawn is‑sistemi ta' saldu ta' titoli, kif ukoll ir‑rabtiet ta' dawn is‑sistemi ma' sistemi oħra. Il‑prinċipji u l‑istandards applikati huma konformi ma' standards stabbiliti internazzjonalment li riċentement ġew riveduti mill‑Kumitat dwar is‑Sistemi ta' Pagament u Ħlas Finali (CPSS) u mill‑Organizzazzjoni Internazzjonali tal‑Kummissjonijiet tat‑Titoli (IOSCO) għall‑infrastrutturi tas‑swieq finanzjarji.

Id‑Dokument dwar il‑Politika tas‑Sorveljanza jiddeskrivi fil‑qosor il‑prinċipji u jipprovdi l‑linji gwida li l‑Bank Ċentrali ta' Malta jsegwi fis‑sorveljanza tas‑sistemi ta' pagament. Dan id‑dokument jagħti deskrizzjoni ġenerika tal‑proċess tas‑sorveljanza u tal‑metodoloġija użata biex jiġu sodisfatti r‑rekwiżiti u l‑għanijiet.   

Memorandum ta' Ftehim, iffirmat fil‑5 ta' Jannar 2011 bejn il‑Bank Ċentrali ta' Malta u l‑Awtorità għas‑Servizzi Finanzjarji ta' Malta, ir‑regolatur tal‑istituzzjonijiet ta' kreditu u finanzjarji f'Malta, jistabbilixxi proċeduri għall‑iskambju reċiproku ta' informazzjoni. Dan sar biex tiġi żgurata aktar l‑istabbiltà finanzjarja fi ħdan is‑sistema finanzjarja f'Malta u biex jiġu koperti r‑regolazzjoni, is‑sorveljanza, u l‑funzjonament bla xkiel tas‑sistemi ta' pagament u tas‑saldu ta' titoli f'Malta.