About Us

Relazzjonijiet ma' istituzzjonijiet internazzjonali

Il‑Bank Ċentrali ta’ Malta hu membru tas‑Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (SEBĊ). Il‑Gvernatur u uffiċjali oħrajn mill‑Bank jipparteċipaw b’mod attiv fit‑teħid ta' deċiżjonijiet ta’ dawn l‑istituzzjonijiet.

Is‑SEBĊ hi magħmula mill‑Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) u l‑banek ċentrali nazzjonali (BĊN) tal‑Istati Membri kollha tal‑Unjoni Ewropea: Il‑Banque Nationale de Belgique, id‑Deutsche Bundesbank, l‑Eesti Pank, is‑Central Bank of Ireland, il‑Bank of Greece, il‑Banco de España, il‑Banque de France, il‑Banca d'Italia, is‑Central Bank of Cyprus, il‑Latvijas Banka, il‑Lietuvos bankas, il‑Banque centrale du Luxembourg, id‑De Nederlandsche Bank, l‑Oesterreichische Nationalbank, il‑Banco de Portugal, il‑Banka Slovenije, in‑Národná banka Slovenska, u s‑Suomen Pankki.

Il‑membri l‑oħra tas‑SEBĊ jinkludu:

Il‑Bulgarian National Bank, iċ‑Ceská Národní banka, id‑Danmarks Nationalbank, il‑Hrvatska Narodna Banka, il‑Magyar Nemzeti Bank, in‑Narodowy Bank Polski, il‑Banca Nationala a României, u s‑Sveriges Riksbank.

Il‑Bank Ċentrali ta’ Malta, l‑MFSA u l‑Ministeru għall‑Finanzi u x-Xogħol huma firmatarji tal‑Memorandum ta’ Ftehim tal‑2005 dwar il‑kooperazzjoni bejn is‑Superviżuri Bankarji, il‑Banek Ċentrali u l‑Ministeri għall‑Finanzi tal‑Unjoni Ewropea f’sitwazzjonijiet ta’ Kriżijiet Finanzjarji. Dan il‑Memorandum ġie estiż bil‑Memorandum ta' Ftehim tal‑2008 dwar il‑Kooperazzjoni bejn l‑Awtoritajiet Superviżorji Finanzjarji, il‑Banek Ċentrali u l‑Ministeri għall‑Finanzi tal‑Unjoni Ewropea dwar l‑Istabbiltà Finanzjarja Transkonfinali biex jiffaċilitaw il‑maniġġ u r‑riżoluzzjoni ta’ kriżijiet finanzjarji sistemiċi transkonfinali.

Il‑Bank ukoll iżomm relazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ekonomiċi u finanzjarji internazzjonali li tagħhom Malta hija membru. Dawn l-istituzzjonijiet jinkludu l-Fond Monetarju Internazzjonali (IMF), il-Grupp tal‑Bank Dinji, il-Bank Ewropew għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (EBRD) u l‑Bank Asjatiku għall-Investiment fl-Infrastruttura (AIIB). 

Logos

Il‑Bank jissorvelja regolarment l‑iżviluppi fi ħdan dawn l‑istituzzjonijiet kollha u jikkoopera ma’ istituzzjonijiet bħal dawn biex titkompla l‑implimentazzjoni ta' inizjattivi ġodda li huma fl‑iskop tal‑mandat tagħhom, b'mod partikolari dawk relatati mal‑istabbiltà monetarja u finanzjarja internazzjonali u l‑iżvilupp ekonomiku.

Il‑Bank ukoll jagħti pariri lill‑Ministeru għall‑Finanzi u x-Xogħol dwar materji magħżula li jirriżultaw mill‑IMF, mill‑Grupp tal‑Bank Dinji u l‑AIIB. Id‑Deputat Gvernatur tal‑Bank jakkumpanja lill‑Ministru għall‑Finanzi għal‑laqgħat internazzjonali ta’ dawn l‑entitajiet.

L‑IMF iżomm kuntatt mill‑qrib mal‑awtoritajiet monetarji fl‑istati membri tiegħu sabiex jiżgura sistema monetarja u rata tal‑kambju internazzjonali stabbli. Ir‑relazzjoni mill‑qrib li hemm bejn il‑Bank u l‑IMF toħroġ mill‑obbligazzjonijiet statutorji li Malta assumiet meta ssieħbet mal‑Fond fl‑1968. Il‑Bank huwa responsabbli mit‑tranżazzjonijiet finanzjarji kollha li Malta jkollha mal‑Fond f’isem il‑Gvern ta’ Malta.

Il‑Bank iżomm ukoll l-istatus ta' osservatur fil-Bank għall-Ħlasijiet Internazzjonali (BIS) u huwa membru mingħajr vot fl-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA).

Non-European Union, Bilateral and Commonwealth Relations Office

Matul l‑2019, ġie stabbilit in‑Non‑European Union (EU), Bilateral and Commonwealth Relations Office fi ħdan l‑International Relations Department.

L‑uffiċċju hu involut f’bosta proġetti mmirati biex irawmu u japprofondixxu r‑rabtiet ta' kooperazzjoni tal‑Bank ma’ banek ċentrali oħrajn fir‑reġjun u lil hinn. Ix‑xogħol tal‑uffiċċju jinkludi wkoll riċerka f’setturi u materji ta’ politika relevanti, inklużi materji relevanti għall‑istabbilità soċjali u politika u kif ukoll relevanti għar‑riskju ġeopolitiku relatat ma’ (iżda mhux limitat għal) kategoriji ta’ pajjiżi mhux fl‑UE.

L-irwol ex-ufficio tal-Gvernaturi

Il‑Gvernatur tal‑Bank Ċentrali ta' Malta ilu membru tal‑Kunsill Ġenerali tal‑BĊE sa mill‑1 ta’ Mejju 2004 meta Malta saret parti mill‑Unjoni Ewropea, u ilu membru tal‑Kunsill Governattiv tal‑BĊE sa mill‑1 ta’ Jannar 2008 meta Malta adottat l‑euro bħala l‑flus tagħha.

Il‑Gvernatur jakkumpanja lill‑Ministru għall‑Finanzi u x-Xogħol għal‑laqgħat informali tal‑Kunsill għall‑Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji (ECOFIN) tal-UE filwaqt li uffiċjali għolja jipparteċipaw fil‑Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju (EFC) li jagħti pariri lill‑Kunsill dwar materji ekonomiċi u finanzjarji. Impjegati oħrajn jipparteċipaw fil‑Kumitat għall‑Istatistika Monetarja, Finanzjarja u tal‑Bilanċ tal‑Pagamenti (CMFB), li jassisti lill‑Kummissjoni Ewropea fit‑tfassil u l‑implimentazzjoni ta’ programmi ta’ xogħol relatati ma’ materji ta’ statistika.

Il‑Gvernatur ilu membru tal‑Bord Ġenerali tal‑Bord Ewropew dwar ir‑Riskju Sistemiku (ESRB) sa mit‑twaqqif tiegħu fl‑1 ta’ Jannar 2011.

Uffiċjali mill‑Bank Ċentrali ta’ Malta jipparteċipaw f’diversi kumitati tal‑UE, tas‑SEBĊ u tal‑ESRB.

Il‑Gvernatur huwa l‑Gvernatur Alternattiv għal Malta fuq il‑Bord tal‑Gvernaturi tal‑IMF.

Il‑Gvernatur huwa wkoll il‑Gvernatur Alternattiv għal Malta fuq il‑Bord tal‑Gvernaturi tal‑EBRD u tal‑AIIB.

Hu wkoll jattendi l‑Laqgħa Ġenerali Annwali tal‑BIS fil‑kapaċità ta’ osservatur. Id‑Deputat Gvernatur jakkumpanja lill‑Ministru għall‑Finanzi u x-Xogħol għal laqgħat internazzjonali li jsiru minn dawn l‑istituzzjonijiet.

Id‑Deputat Gvernatur huwa membru tal‑Bord Superviżorju tal‑BĊE.

Id‑Deputat Gvernatur jattendi laqgħat tal‑EBA bħala rappreżentant tal‑Bank Ċentrali, flimkien ma’ uffiċjali mill‑MFSA. Id‑Deputat Gvernatur huwa membru bla vot fil‑Bord tas‑Superviżuri tal‑EBA.

Korsijiet Internazzjonali dwar l-Attività tal-Banek Ċentrali

Il‑Bank Ċentrali ta’ Malta, flimkien mal‑iSchool of Economics tal‑Università ta’ Nottingham, organizza żewġ korsijiet ta’ taħriġ dwar l‑attività tal‑banek ċentrali fl‑2019. Il‑korsijiet ingħataw mill‑impjegati tal‑Università ta’ Nottingham u saru fil‑Bank Ċentrali ta’ Malta ġewwa l‑Belt Valletta. Minħabba l‑COVID‑19, il‑korsijiet li kellhom isiru fl‑2020 ġew posposti.

L‑inizjattiva ta’ taħriġ kienet parti minn kampanja bl‑intenzjoni li ssaħħaħ ir‑rabtiet ta’ kooperazzjoni tal‑Bank Ċentrali ta' Malta ma’ banek ċentrali oħrajn fir‑reġjun u lil hinn. 

CBM Nottingham International Courses Brochure

Central Banking Courses