Economics Statistics

Reġistru Ċentrali tal-Kreditu

Ir-Reġistru Ċentrali tal-Kreditu hu database ta' informazzjoni mhux anonima dwar kull espożizzjoni tad-debituri, li jistgħu jkunu kemm persuni legali kif ukoll persuni naturali; l-informazzjoni tiġi pprovduta minn istituzzjonijiet ta' kreditu (banek) residenti u liċenzjati mill-MFSA (Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta). Dawn il-persuni jistgħu jkunu kumpaniji residenti jew mhux residenti, finanzjarji jew mhux finanzjarji, privati u pubbliċi (minbarra istituzzjonijiet ta' kreditu); individwi; negozjanti/proprjetarji waħdanin; u organizzazzjonijiet li m'għandhomx skop ta' profitt, li jkollhom espożizzjonijiet ta' iżjed minn €5,000. Il-banek huma obbligati jipprovdu informazzjoni dwar klijenti attwali skont id-Direttiva Nru 14 tal-Bank Ċentrali ta' Malta, u kull bank għandu jirrapporta lill-Bank Ċentrali ta' Malta l-bilanċi tal-espożizzjonijiet ta' kull klijent li jaqbżu l-€5,000 kif irreġistrati fi tmiem ix-xahar; dan għandu jsir sal-għoxrin jum kalendarju tax-xahar ta' wara x-xahar ta' referenza li għalih jirreferu l-bilanċi.

Biex ikollhom aċċess għall‑estratt tagħhom mir‑Reġistru Ċentrali tal‑Kreditu, persuni naturali jew (rappreżentanti legali ta') persuni legali jistgħu jibagħtu email lill‑Bank Ċentrali ta' Malta. It‑talba tista' tiġi trażmessa wkoll lill‑Bank Ċentrali ta' Malta bil‑posta jew imwassla personalment. Apparti l‑isem, il‑kunjom, id‑data tat‑twelid, l‑indirizz ta' residenza permanenti (jew indirizz ieħor) u ċertifikati relevanti ta' inkorporazzjoni fil‑każ ta' persuna legali, għandhom jiġu sottomessi d‑dettalji li ġejjin:

(a) Għal persuni naturali (wieħed minn dawn li ġejjin irid ikun sottomess): Numru tal‑Karta tal‑Identità, Numru tal‑Karta tal‑Identità barranija, numru tal‑passaport, numru tas‑sigurtà soċjali u numru tat‑taxxa

(b) Għal persuni legali (wieħed minn dawn li ġejjin irid ikun sottomess): numru tal‑MFSA/tal‑kumpanija barranija u/jew numru tal‑VAT assenjat hawn Malta

(ċ) F'każ ta' rappreżentanti legali li jsaqsu dwar persuni legali u naturali, barra d‑dettalji f'(a) u (b), iridu jiġu sottomessi dawn li ġejjin: Prokura ffirmata (jew riżoluzzjoni tal-bord skont il-każ) li turi b'mod ċar l‑identità tar‑rappreżentant legali; il‑firem għandhom jiġu affermati (attestati) minn avukat jew nutar u jkollhom it‑timbru tal‑avukat/nutar.

Meta l‑estratt ikun lest biex jinġabar - (sample credit report), uffiċjal tal‑Bank Ċentrali ta' Malta ser jipprovdi appuntament lill‑applikant sabiex jiġbor l‑informazzjoni personalment mill‑Bank u għandha tiġi ppreżentata l‑identifikazzjoni personali relevanti. Il‑persuni naturali jista' jkollhom estratt tal‑informazzjoni li tikkonċerna lilhom innifishom b'xejn, filwaqt li l‑persuni legali jiġu mitluba jħallsu €25 għal kull estratt bil-flus kontanti jew b'ċekk pagabbli lil 'CCR cost recovery account’. Il‑prokura għandha tintbagħat jumejn tax-xogħol qabel l‑appuntament, u għandha terġa' tiġi ppreżentata mir‑rappreżentant legali dakinhar tal‑appuntament.

Għal aktar informazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-Bank Ċentrali ta' Malta billi tibgħat email jew iċċempel fuq 25504414.

Ċaħda ta’ Responsabbiltà: F’konformità ma’ Artikolu 24 tal‑Att dwar il‑Bank Ċentrali ta’ Malta, l‑informazzjoni li tinsab fir‑Reġistru Ċentrali tal‑Kreditu għandha tintuża biss għall‑iskopijiet li ġejjin: (a) ċentralizzazzjoni tal‑informazzjoni dwar skoperturi tal‑kreditu; (b) analiżi tal‑istabbiltà tas‑sistema finanzjarja; (ċ) implimentazzjoni tal‑politika monetarja; (d) kumpilazzjoni ta’ statistika; u (e) biex tiġi ffaċilitata l‑evalwazzjoni tar‑riskju ta' kreditu. Għalhekk, din l‑informazzjoni m’għandha tintuża għall‑ebda skop ieħor bħal pereżempju għal skopijiet ta’ reklutaġġ u impjiegi.