About Us

Filmati

Il-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku

IlBĊE u lEurosistema fi tliet minuti

Taf min huwa responsabbli għalleuro? X'inhi linflazzjoni? Għaliex listabbiltà talprezzijiet hija importanti għalik?

Sib ittweġibiet għal dawn ilmistoqsijiet u ħafna aktar f'din lintroduzzjoni ta' tliet minuti dwar issehem u ddmirijiet talBĊE u lEurosistema.

Filmat għalliskejjel dwar listabbiltà talprezzijiet

Din ilġabra ta' tagħrif dwar listabbiltà talprezzijiet hi magħmula minn kartun animat ta' 8 minuti, fuljett għattfal taliskola li jfisser listabbiltà talprezzijiet fi kliem sempliċi, u ktejjeb għallgħalliema li hu iżjed dettaljat. Ilġabra tħejjiet millBĊE flimkien malbanek ċentrali nazzjonali tażżona taleuro.