About Us

Verifika Interna

L‑attività tal‑Verifika Interna tal‑Bank Ċentrali ta' Malta (il‑Bank) taħdem taħt ir‑responsabbiltà diretta tal‑Bord tad‑Diretturi tal‑Bank permezz tal‑Kumitat tal‑Verifika. Il‑mandat tal‑funzjoni tal‑Verifika Interna hu definit kemm fiċ-Charter tal-Verifika Interna tal‑Bank u kif ukoll fiċ-Charter tal-Verifika tal‑Eurosistema/Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali (SEBĊ) u l‑Mekkaniżmu Superviżorju Uniku (MSU) fir‑rigward tar‑responsabbiltajiet aktar mifruxin tagħha Ewropej. Iż‑żewġ Charters ġew stabbiliti abbażi ta' standards professjonali, rikonoxxuti internazzjonalment, b'mod partikolari dawk tal‑Istitut tal‑Awdituri Interni (IIA), u huma approvati mill‑Bord tad‑Diretturi tal‑Bank u mill‑Kunsill Governattiv tal‑Bank Ċentrali Ewropew (BĊE), rispettivament.

Il‑Verifika Interna topera bħala funzjoni ta' assigurazzjoni u konsulenza indipendenti u oġġettiva, maħsuba biex iżżid il‑valur u ttejjeb l‑operazzjonijiet. Hi tgħin lill‑Bank jilħaq l‑għanijiet organizzattivi tiegħu permezz ta' orjentament sistematiku u dixxiplinat maħsub biex jevalwa u jtejjeb l‑effettività tal‑maniġġ tar‑riskji, il‑proċessi ta' kontroll u governanza, inkluż l‑użu effiċjenti tar‑riżorsi tal‑Bank.

B'hekk, l‑Awdituri Interni jipprovdu assigurazzjonijiet raġonevoli lill‑maniġment tal‑Bank u, permezz tal‑Kumitat tal‑Awdituri Interni, lill‑korpi responsabbli għat‑teħid tad‑deċiżjonijiet tal‑BĊE inkluż, fejn hu relevanti, il‑Bord Superviżorju, dwar is‑suffiċenzja u l‑effettività tal-governanza tal-Bank, kif ukoll tal‑qafas operazzjonali, ta' kontroll u ta' monitoraġġ. Barra dan, permezz tar‑rakkomandazzjonijiet tagħha, l‑attività tal‑Verifika Interna tal‑Bank tfittex li tipproteġi u ssaħħaħ il‑valur organizzattiv billi tinstiga bidla utli filwaqt li trawwem kultura sensittiva għar-riskju ikkumplimentata b'reġim operazzjonali konxju mill‑ispejjeż u konxju soċjalment.